ព័ត៌មានលម្អិត

នៅថ្ងៃទី ១០ ខែវិច្ឆិកាប្រធាននិងអ្នកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មបរទេសរបស់យើងបាននាំអតិថិជនអាហ្វ្រិកទៅរោងចក្រនៅជាំងស៊ីហឺប៉ីឆុងឈីងនិងកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យរោងចក្ររយៈពេល ១០ ថ្ងៃ។ ក្នុងអំឡុងពេលនេះពួកគេបាននាំអតិថិជនទៅសុងសាននិងកន្លែងទេសចរណ៍ល្បី ៗ ផ្សេងទៀត។ ពេញចិត្ត​ណាស់។

1 (1)
1 (2)
1 (3)
1 (4)
1 (5)

ពេលវេលាប្រកាស៖ សីហា -១២-២០២១